Upute autorima

Rukopisi se šalju elektroničkom poštom na adresu amas@pmfst.hr. Autor zadužen za korespondenciju će sve obavijesti dobiti mailom uključujući incijalnu potvrdu o zaprimanju rada i konačnu odluku.

Incijalno slanje

Rukopis mora biti napisan na hrvatskom jeziku i pripremljen u PDF formatu dobivenom iz izvornog MS Word ili LaTex formata (odgovarajući PDF) te mora sadržavati:

  • Puni naslov
  • Kratki naslov
  • Imena autora i njihove ustanove zaposlenja
  • Sažetak
  • Ključne riječi
  • Tekst rukopisa
  • Literaturu

Rukopisi koji ne udvoljavaju navedenim zahtjevima će biti odbijeni.

Revidirani rukopis

Revidirani rukopis bi trebao biti vraćen unutar dva tjedna (ako je riječ o manjim ispravcima) ili četiri tjedna (ako je riječ o većim ispravcima).

Završno slanje (radovi prihvaćeni za objavljivanje)

Ako je rad prihvaćen, završna verzija rukopisa treba biti poslana u originalnom (MS Word ili LaTex) formatu zajedno sa slikama u EPS formatu.