O modeliranju standardnih problema poslovne matematike pomoću rekurzija


Sažetak:

U radu se opisuje matematičko modeliranje nekih standardnih problema poslovne matematike (konačna vrijednost glavnice pri jednostavnom i složenom obračunu kamata, te određivanje početne, odnosno konačne vrijednosti prenumerando i postnumerando uplata/isplata) pomoću rekurzija. Komentiraju se i neke prednosti takvoga načina modeliranja navedenih problema.

Ključne riječi:
rekurzije, poslovna matematika, jednostavni kamatni račun, složeni kamatni račun
Autori:
Kristina Matijević, Bojan Kovačić
O modeliranju standardnih problema poslovne matematike pomoću rekurzija 566,2KB