Skiciranje grafova nekih složenih trigonometrijskih funkcija


Sažetak:

U radu se opisuje kako se na elementaran način (bez primjene diferencijalnoga računa, te praktički koristeći samo papir i olovku) mogu skicirati grafovi složenih trigonometrijskih funkcija oblika f(x) = Asin(g(x)) , f(x) = Acos(g(x)) , f(x) = g(x) · sin(ax + b) , f(x) = g(x) · cos(ax + b) , gdje su A realna konstanta, a > 0 i b ∈ [−pi/2, pi/2] realne konstante na nekom segmentu [a, b] ⊂ R, a g(x) polinom drugog stupnja, eksponencijalna ili logaritamska funkcija.

Ključne riječi:
trigonometrijske funkcije, grafovi, skiciranje
Autori:
Mandi Orlić Bachler, Luka Marohnić, Martina Dokić
Skiciranje grafova nekih složenih trigonometrijskih funkcija 708,6KB